Uitnodiging Ledenvergadering 16 september

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de atletiekvereniging AV Heerenveen nodigt hierbij alle leden uit voor
de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 september 2020 om 20.00 uur in het clubhuis op de atletiekbaan De Stripe.

Agenda: 
 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 9 december 2019 *
 4. Jaarrekening 2019 **
 5. Verslag kascontrolecommissie
  De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit: Roelie Plantinga en Arend Jacobi
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing

Afgetreden: Rienk Kan
Voorgedragen kandidaat: Caroline Winters

 • Rondvraag
 • Sluiting

*             De notulen van de vorige ALV van 9 december 2019 zijn per mail op te vragen via                 secretariaat@avheerenveen.nl

**          De jaarrekening 2019 ligt ter inzage bij de penningmeester Itty Speelman. Belangstellenden kunnen deze opvragen per mail op: ittyspeelman@tele2.nl

In verband met de regels omtrent Covid19, verzoeken we je vooraf per mail aan te melden bij het secretariaat (secretariaat@avheerenveen.nl).

Daarnaast verzoeken we iedereen die aanwezig is, zich te houden aan de geldende Covid19-maatregelen van de vereniging.